پایگاه تاریخی میرهادی حسینی
برنامه کلاس های مجازی دانشجویان

نیمسال اول 1401-1400 
زبان تحصصی یک

مقطع کارشناسی ارشد
مشروطه تا شهریور 1320

مقطع کارشناسی ارشد
تاریخ معاصر

مقطع کارشناسی ارشد
مناسبات خارجی قاجاریه - مشروطه

مقطع کارشناسی ارشد
تاریخ  ایران از انقراض قاجاریه
تا کودتای 28 مرداد


مقطع کارشناسی
انقلاب مشروطه

مقطع کارشناسی
زمان
دریافت متن کلاسی   محدوده تاریخ معاصر و منابع مطالعاتی منابع مطالعاتی- روابط خارجی یا سیاست خارجی منابع مطالعاتی- کودتای سوم اسفند

شناخت عوامل مهم در کودتای سوم اسفند
آشنایی با درس

منابع مطالعاتی مشروطه
هفته اول
         

هفته دوم
         

هفته سوم
           
هفته چهارم
 
           
هفته پنحم

           
هفته ششم

           
هفته هفتم
           
هفته هشتم

           
هفته نهم

           
هفته دهم

 
           
هفته یازدهم

           
هفته دوازدهم

           
هفته سیزدهم